HTP SMTP

Miễn Phí

Plugin giúp gửi email thông qua SMTP thay vì PHP Mail.

Hỗ trợ multíite

htp smtp screenshot 1
htp smtp screenshot 2
htp smtp screenshot 3
htp smtp screenshot 4